1.Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου.
Η εταιρεία με την επωνυμία «B/O THINK PIG CREATIVE IKE» με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Ειρήνης 28, ΤΚ 163 45 (εφεξής ως «Think Pig»), με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://thinkpig.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα»), σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Think Pig ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, με απόλυτη διαφάνεια, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Ισχύουσα νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Think Pig ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Επεξεργασίας»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως υποκείμενο της επεξεργασίας θεωρείται ο κάθε χρήστης της Think Pig.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

3.Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
1. Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες/πελάτες (μέσω της φόρμας επικοινωνίας) Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο, προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στο θέμα και στο μήνυμα που αποστέλλει ο χρήστης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
2. Εγγραφή στο Newsletter email Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Απεγγραφή» που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνει.
3. Social Plugins (πχ Facebook, Instagram, YouTube) Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), μπορούμε να αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας. Η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια του χρήστη (επιλογή του εκάστοτε εικονιδίου κοινωνικής δικτύωσης που μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη πλατφόρμα).
4. Σύνδεση/Δημιουργία Λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα Όνομα χρήστη(username), κωδικός πρόσβασης (password) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος
5. Διεκπεραίωση Αγοράς Προϊόντων Όνομα, επώνυμο, χώρα/περιοχή, διεύθυνση, πόλη/κωμόπολη, περιφέρεια, διαμέρισμα/όροφος, ΤΚ, τηλέφωνο, email, στοιχεία και τρόπος πληρωμής, προϊόν/τα που αγοράζονται, σύνολο πληρωμής, σχόλια αποστολής κλπ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος
6. Βελτίωση της λειτουργικότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς της ιστοσελίδας, με τη χρήση cookies. Ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε cookie. H ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση την οποία χορηγείτε με την αποδοχή των cookies, με εξαίρεση τα απολύτως αναγκαία cookies τα οποία είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Think Pig.

 

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις νόμου ή προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής.

5. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Think Pig. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντί μας ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου πουεπικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Think Pig κατά κανόνα δε διαβάζονται σε Τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίσουμε ότι συντρέχει κάποια από τις κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Think Pig δε θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

8. Τα δικαιώματά σας
Ως χρήστης της ιστοσελίδας μας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1) Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
2) Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται προκειμένου να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
3) Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους.
4) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
5) Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
6) Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε σε εσάς είτε σε τρίτους.
7) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.
8) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9) Να αντιταχθείτε σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 21 3025 0400 ή στο email sales@thinkpig.com. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα ανταποκριθούμε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο www.dpa.gr.

9. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της νομικής συμμόρφωσής, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.